A Római Katolikus latin-magyar Miserend

(A VI. Pál által 1970-ben kihirdetett Misekönyv szerint)

 

 

Bevezető szertartás (Ritus initiales)

   

Bevonulás kezdőénekkel (Introitus) és az oltár köszöntése

   
[A Szentmise a ministránsok és a pap belépésével kezdődik meg, amit a csengő (és nagymisén az orgona) megszólalása jelez. A pap a ministránsokkal az oltárhoz megy, közben a bevonulási éneket éneklik.]
   
A bevonulási ének, vagy kezdőének lehet a naphoz tartozó antifóna a maga zsoltárával, vagy lehet helyettesíteni a püspöki kar által jóváhagyott énekkel is, pl. a Hozsanna vagy az éneklő Egyház énekeskönyvekből, amely teljesen - szövegében, dallamában, megszólalásában - megfelel a szent cselekmények és az ünnep, illetve a liturgikus időszak jellegének.
   
[Amikor a pap az oltárhoz érkezik, a ministránsokkal kellő tiszteletadást végez, tisztelettel megcsókolja az oltárt, majd ha alkalmas, megtömjénezi. Ezután a ministránsokkal együtt ülőhelyéhez megy.]
   

(Amikor a csengő (és az orgona) megszólal, jelezve ezzel a pap belépését, állj fel.)

   

Keresztvetés, a közösség köszöntése (salutatio)

   
Pap: In nómine
Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti.
Hívők: Amen.
Pap: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.


[A pap és a hívek állva keresztet vetnek]

Hívők: Ámen.
   
[A pap a nép felé fordulva kitárja karjait, és köszönti a népet:]
   
A

Pap: Grátia Dómini nostri
Iesu Christi,
et cáritas Dei,
et communicátio Sancti Spíritus
sit cum ómnibus vobis.

Hívők: Et cum spíritu tuo.

A

Pap: A mi Urunk,
Jézus Krisztus kegyelme,
az Atyaisten szeretete
és a Szentlélek egyesítő ereje
legyen mindnyájatokkal.

Hívők: És a te lelkeddel.

B

Pap: Dóminus vobíscum.

Hívők: Et cum spíritu tuo.

B

Pap: Az Úr legyen veletek.

Hívők: És a te lelkeddel.

C

Pap: Grátia vobis et pax
a Deo Patre nostro
et Dómino Iesu Christo.

Hívők: Benedícus Deus
et Pater Dómini nostri Iesu Christi.

vagy: Et cum spíritu tuo.

C

Pap: Kegyelem nektek és békesség
Atyánktól, az Istentől,
és Urunktól, Jézus Krisztustól.

Hívők: Áldott legyen az Isten,
a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja.

vagy: És a te lelkeddel.

   

[A püspök Az Úr legyen veletek (Dóminus vobíscum.) helyett ezen első köszöntéskor ezt mondja: Békesség veletek (Pax vobis.).]

[A pap vagy diakónus vagy egy alkalmas segédkező egészen röviden bevezetheti a híveket a napi misébe.]

   
   

Bűnbánati cselekmény (Confiteor)

   
[A pap bűnbánatra hívja a híveket például az alább közölt valamelyik módon:]
   

A

Pap: Fratres,
agnoscámus
peccáta nostra,
ut apti simus
ad sacra mystéria celebránda.

A

Pap: Testvéreim!
Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket,
és bánjuk meg bűneinket,
hogy méltóképpen
ünnepelhessük az Úr szent titkait!

 

B

Pap: Testvéreim!
Ismerjük be bűneinket,
hogy méltón vehessünk részt a szentmisén!

 

C

Pap: Testvéreim!
A szentmise kezdetén tekintsünk magunkba,
és valljuk meg Isten előtt, hogy vétkeztünk!

 

D

Pap: Testvéreim!
Mielőtt Isten igéjét meghallgatjuk
és Krisztus áldozatában részt veszünk,
kérjük Istentől bűneink bocsánatát!

 

E

Pap: Testvéreim!
Mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára.
Szálljunk magunkba,
és bocsássunk meg szívből egymásnak,
hogy Isten irgalmára mi is méltók legyünk!

   
[Rövid csendet tartanak. Majd mindnyájan közösen végzik a bűnbánati imát az alább közölt valamelyik módon:]
   

A

Mind: Confiteor Deo omnipoténti
et vobis, fratres,
quia peccávi nimis
cogitatióne, verbo,
ópere et omissióne:

[mindnyájan mellüket verve mondják:]

mea culpa, mea culpa,
mea máxima culpa.

[Tovább folytatják:]

Ideo precor beátam Maríam
semper Vírginem,
omnes Angelos et Sanctos,
et vos, fratres,
oráre pro me
ad Dóminum Deum nostrum.

A

Mind: Gyónom a mindenható Istennek
és nektek, testvéreim,
hogy sokszor és sokat vétkeztem
gondolattal, szóval,
cselekedettel és mulasztással:

[mindnyájan mellüket verve mondják:]

én vétkem, én vétkem,
én igen nagy vétkem.

[Tovább folytatják:]

Kérem ezért a Boldogságos,
mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát,
az összes angyalokat és szenteket,
és titeket, testvéreim,
hogy imádkozzatok érettem
Urunkhoz, Istenünkhöz.

B

Pap: Miserere nostri, Domine.

Hívők: Qui peccavimus tibi.

Pap: Ostende nobis, Domine,
misericordiam tuam.

Hívők: Et salutare tuum
da nobis.

B

Pap: Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk.

Hívők: Mert vétkeztünk ellened.

Pap: Urunk, mutasd meg nekünk
irgalmasságodat.

Hívők: És add meg nekünk
az üdvösséget.

C

Pap: Qui missus es
sanare contritos corde:
Kyrie, eleison.

Hívők: Kyrie, eleison.

Pap: Qui peccatores
vocare venisti:
Christe eleison.

Hívők: Christe, eleison.

Pap: Qui ad dexteram Patris sedes,
ad interpellandum pro nobis:
Kyrie, eleison.

Hívők: Kyrie, eleison.

C

Pap: Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya,
hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket:
Uram, irgalmazz!

Hívők: Uram, irgalmazz!

Pap: Jézus Krisztus, te eljöttél,
hogy magadhoz hívd a bűnösöket:
Krisztus, kegyelmezz!

Hívők: Krisztus, kegyelmezz!

Pap: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk:
Uram, irgalmazz!

Hívők: Uram, irgalmazz!

   
[Most a pap bűnbocsánatért imádkozik:]
   

Pap: Misereátur nostri
omnípotens Deus et,
dimíssis peccátis nostris,
perdúcat nos ad vitam aetérnam.

Hívők: Amen.

Pap: Irgalmazzon nekünk
a mindenható Isten,
bocsássa meg bűneinket,
és vezessen el az örök életre.

Hívők: Ámen.

   
[Következik az Uram, irgalmazz!, hacsak helyet nem kapott már magában a bűnbánati cselekményben.]
   
(Ülj le.)
   
   

Uram, irgalmazz... (Kyrie eleison)

   

Pap: Kýrie, eléison.

Hívők: Kýrie, eléison.

Pap: Christe, eléison.

Hívők: Christe, eléison.

Pap: Kýrie, eléison.

Hívők: Kýrie, eléison.

Pap: Uram, irgalmazz!

Hívők: Uram, irgalmazz!

Pap: Krisztus kegyelmezz!

Hívők: Krisztus, kegyelmezz!

Pap: Uram, irgalmazz!

Hívők: Uram, irgalmazz!

   
[Ezután a rubrikák szerint éneklik vagy mondják a himnuszt:]
   
   

"Dicsőség a magasságban..." (Gloria)

   

Mind: Glória in excélsis Deo
et in terra pax
homínibus bonae voluntátis.
Laudámus te, benedícimus te,
adorámus te, glorificámus te,
grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam, Dómine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnípotens.

Dómine Fili unigénite, Iesu Christe,
Dómine Deus,
Agnus Dei, Fílius Patris,
Qui tollis peccáta mundi
miserére nobis;
Qui tollis peccáta mundi,
súscipe deprecatiónem nostram.

Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. Quóniam tu solus Sanctus, Tu solus Dóminus, Tu solus Altíssimus, Iesu Christe,
cum Sancto Spíritu:
in glória Dei Patris. Amen.

Mind: Dicsőség a magasságban Istennek,
és a földön békesség
a jóakaratú embereknek.
Dicsőítünk téged, áldunk téged,
imádunk téged, magasztalunk téged,
hálát adunk neked nagy dicsőségedért,
Urunk és Istenünk, mennyei Király,
mindenható Atyaisten.

Urunk, Jézus Krisztus, egyszülött Fiú,
Urunk és Istenünk,
Isten Báránya, az Atyának Fia,
te elveszed a világ bűneit,
irgalmazz nekünk;
te elveszed a világ bűneit,
hallgasd meg könyörgésünket.

Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk.
Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr,
te vagy az egyetlen Fölséd, Jézus Krisztus,
a Szentlélekkel együtt,
az Atyaisten dicsőségében. Ámen.

   
   

Könyörgés (collecta) hosszabb befejezéssel

   
[A pap összetett kézzel mondja:]
   
Pap: Orémus! Pap: Könyörögjünk!
   
[Most mindnyájan a pappal együtt rövid ideig csendben imádkoznak. Majd a pap kitárt karral végzi a könyörgést, amelynek végén a hívek ráfelelik:]
   
Hívők: Amen. Hívők: Ámen.
   
   

AZ IGE LITURGIÁJA
(LITURGIA VERBI)

   

Olvasmány (Lectio prima)

   
[A lektor az ambóhoz megy, és felolvassa az első olvasmányt, amelyet mindenki ülve hallgat:]
   
   

Szentlecke (Lectio secunda)

   
[Ezután, ha az evangélium előtt van második olvasmány (szentlecke), a lektor az ambón olvassa, mint az elsőt:]
   

Lektor: Lectio...

[A szentlecke végén a lektor így szól:]

Lektor: Verbum Domini.

Mind: Deo gratias.

Lektor: Szentlecke Szent N. apostol(nak) ... leveléből.

[A szentlecke végén a lektor így szól:]

Lektor: Ez az Isten igéje.

Mind: Istennek legyen hála.

   
   

Alleluja, vagy evangélium előtti vers (Alleluia)

   
(Állj fel.)
   
[Következik az Alleluja, vagy az evangélium előtti vers.]
   
   

Evangélium (Evangelium)

   
[Az Alleluja közben, ha lesz tömjénezés, a pap tömjént tesz a parázsra. Majd a diakónus, aki az evangéliumot fogja hirdetni, meghajol a pap előtt, és halk hangon áldást kér:]
   

Diakónus (halkan): Iube, domne, benedicere.

Pap (halkan): Dominus sit in corde tuo et in labiis tuis: ut digne et competenter annunties Evangelium suum: in nomine Patris, et Filii, + et Spiritus Sancti.

Diakónus (halkan): Amen.

Diakónus (halkan): Adj áldást, atyám!

Pap (halkan): Az Úr legyen szívedben és ajkadon,
hogy méltó és illő módon hirdesd evangéliumát
az Atya, a Fiú † és a Szentlélek nevében.

Diakónus (halkan): Ámen.

   
[Ha pedig nincs jelen diakónus, a pap az oltár előtt csendben, meghajolva imádkozza:]
   
Pap (halkan): Munda cor meum ac labia mea, omnipotens Deus,
ut sanctum Evangelium tuum
digne valeam nuntiare.
Pap (halkan): Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten,
hogy méltóképpen hirdethessem
szent evangéliumodat.
   
[Most a diakónus vagy a pap a turiferekkel és a gyertyavivőkkel -- amennyiben vannak -- az ambóhoz megy, és mondja:]
   

Diakónus vagy pap: Dóminus vobíscum.

Hívők: Et cum spíritu tuo.

Diakónus vagy pap: Léctio sancti Evangélii secúndum N.

[Közben keresztet rajzol a könyvre, homlokára, ajkára és mellére.]

Hívők: Glória tibi, Dómine.

[Ezután a diakónus vagy a pap megtömjénezheti a könyvet, majd olvassa vagy énekeli az evangéliumot.

Az evangélium végén a diakónus vagy a pap hozzáfűzi:]

Diakónus vagy pap: Verbum Dómini.

Hívők: Laus tibi, Christe.

Diakónus vagy pap: Az Úr legyen veletek.

Hívők: És a te lelkeddel.

Diakónus vagy pap: Evangélium Szent N. könyvéből.

[Közben keresztet rajzol a könyvre, homlokára, ajkára és mellére.]

Hívők: Dicsőség neked, Istenünk.

[Ezután a diakónus vagy a pap megtömjénezheti a könyvet, majd olvassa vagy énekeli az evangéliumot.

Az evangélium végén a diakónus vagy a pap hozzáfűzi:]

Diakónus vagy pap: Ezek az evangélium igéi.

Mind: Áldunk téged, Krisztus.

   
[Megcsókolja a könyvet, és csendben mondja:]
   
Diakónus vagy pap (halkan): Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Diakónus vagy pap (halkan): Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára.
   
   

Szentbeszéd (Homilia)

   
(Ülj le.)
   
[Következik a homília, amely vasárnapokon és parancsolt ünnepnapokon kötelező, máskor pedig ajánlatos.]
   
   

Hitvallás (Credo)

   
(Állj fel.)
   

A

(Symbolum nicaeno-constantinopolitanum)

Mind: Credo in unum Deum.
Patrem omnipoténtem,
factórem
caeli et terrae,
visibílium ómnium et invisibílium.

Et in unum Dóminum Iesum Christum,
Fílium Dei unigénitum,
et ex Patre natum ante ómnia saecula.
Deum de Deo,
lumen de lúmine,
Deum verum de Deo vero,
Génitum, non factum,
consubstantiálem Patri:
per quem ómnia facta sunt.
Qui propter nos hómines
et propter nostram salútem
descéndit de caelis.

[Mindnyájan mélyen meghajolnak:]

Et incarnátus est
de Spíritu Sancto ex María Vírgine,
et homo factus est.

[Felegyenesednek:]

Crucifíxus étiam pro nobis
sub Póntio Piláto;
passus et sepúltus est
et resurréxit tértia die secúndum Scriptúras,
et ascéndit in caelum
sedet ad déxteram Patris.
Et íterum ventúrus est cum glória,
iudicáre vivos et mórtuos;
cuius regni non erit finis.

Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem:
qui ex Patre Filióque procédit.
Qui cum Patre et Fílio,
simul adorátur et conglorificátur:
qui locútus est per prophétas.

Et unam, sanctam, cathólicam
et apostólicam Ecclésiam.
Confíteor unum baptísma
in remissiónem peccatórum.
Et exspécto resurrectiónem mortuórum,
et vitam ventúri saeculi. Amen.

A

(A niceai--konstantinápolyi hitvallás)

Mind: Hiszek az egy Istenben,
mindenható Atyában,
mennynek és földnek,
minden láthatónak és láthatatlannak
Teremtőjében.

Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban,
Isten egyszülött Fiában,
aki az Atyától született az idő kezdete előtt.
Isten az Istentől,
Világosság a Világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentől,
született, de nem teremtmény,
az Atyával egylényegű;
és minden általa lett.
értünk, emberekért,
a mi üdvösségünkért
leszállott a mennyből.

[Mindnyájan mélyen meghajolnak:]

Megtestesült
a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától,
és emberré lett.

[Felegyenesednek:]

Poncius Pilátus alatt
értünk keresztre feszítették,
kínhalált szenvedett és eltemették.
Harmadnapra feltámadott az írások szerint,
fölment a mennybe,
ott ül az Atyának jobbján,
de újra eljön dicsőségben,
ítélni élőket és holtakat,
és országának nem lesz vége.

Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,
aki az Atyától és a Fiútól származik;
akit éppúgy imádunk és dicsőítünk,
mint az Atyát és a Fiút.
ő szólt a próféták szavával.

Hiszek az egy, szent, katolikus
és apostoli Anyaszentegyházban,
vallom az egy keresztséget
a bűnök bocsánatára,
várom a holtak feltámadását
és az eljövendő örök életet. Ámen.

B

(Symbolum Apostolorum)

Credo in Deum,
Patrem omnipoténtem,
Creatórum caeli et terrae.

Et in Iesum Cristum,
Fílium eius únicum,
Dóminum nostrum:
qui concéptus est de Spíritu Sancto,
natus ex María Vírgine,
passus sub Póntio Piláto,
crucifíxus, mórtuus, et sepúltus est;
descéndit ad ínferos:
tértia die resurréxit a mórtuis;
ascéndit ad caelos;
sedet ad déxteram Dei Patris omnipoténtis:
inde ventúrus est iudicáre vivos et mórtuos.

Credo in Spíritum Sanctum,
sanctam Ecclésiam cathólicam,
Sanctórum communiónem,
remissiónem peccatórum,
carnis resurrectiónem, vitam aetérnam.
Amen.

B

(Az apostoli hitvallás)

Hiszek egy Istenben,
mindenható Atyában,
mennynek és földnek Teremtőjében.

és Jézus Krisztusban,
az ő egyszülött Fiában,
a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra,
harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét,
a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet.
ámen.

   
   

Egyetemes könyörgések (Oratio universalis)

   
[Következik az egyetemes könyörgés, vagyis a hívek könyörgése.]
   
   

AZ EUCHARISZTIA LITURGIÁJA
(LITURGIA EUCHARISTICA)

   

Az adományok előkészítése

   
(Ülj le.)
   

Felajánlási körmenet (felajánlási ének)

   
[Az egyetemes könyörgések befejeztével kezdődhet a felajánlási ének. Közben a segédkezők korporálét, purifikatóriumot, kelyhet és misekönyvet tesznek az oltárra.]
   
   

A kenyér felajánlása

   
[A pap az oltárnál állva átveszi a segédkezőktől a paténát az ostyával, azt kissé fölemelve az oltár fölött tartja, és halkan, vagy ha nincs felajánlási ének, hangosan is mondhatja e szavakat:]
   

Pap: Benedíctus es, Dómine,
Deus univérsi,
quia de tua largitáte
accépimus panem,
quem tibi offérimus, fructum terrae
et óperis mánuum hómimum,
ex quo nobis fiet panis vitae.

[A paténát, rajta az ostyával, a korporáléra teszi.]

Hívek (ha hangosan történt a felajánlás): Benedictus Deus in saecula.

Pap: Áldott vagy, Urunk,
mindenség Istene,
mert a te bőkezűségedből
kaptuk a kenyeret.
Felajánljuk neked, mint a föld termését
és az emberi munka gyümölcsét.
Ebből lesz számunkra az élet kenyere.

[A paténát, rajta az ostyával, a korporáléra teszi.]

Hívek (ha hangosan történt a felajánlás): Áldott legyen az Isten mindörökké.

   
   

A bor felajánlása

   
[A diakónus vagy a pap bort és kevés vizet önt a kehelybe, közben halkan mondja:]
   
Diakónus vagy pap: Per huius aquae et vini mysterium eius efficiamur divinitatis consortes,
qui humanitatis nostrae fieri dignatus est particeps.
Diakónus vagy pap: A bor és a víz titka által részesüljünk annak istenségében,
aki kegyesen részese lett emberségünknek.
   
[Ezután a pap fogja a kelyhet, kissé fölemelve az oltár fölött tartja, és halkan vagy hangosan mondja:]
   

Pap: Benedictus es, Domine, Deus universi,
quia de tua largitate accepimus vinum,
quod tibi offerimus, Fructum vitis
et operis manuum hominum,
ex quo nobis fiet potus spiritalis.

Hívek (ha hangosan történt a felajánlás): Benedictus Deus in sacula.

Pap: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene,
mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort.
Felajánljuk neked, mint a szőlőtő termését
és az emberi munka gyümölcsét.
Ebből lesz számunkra a lélek itala.

Hívek (ha hangosan történt a felajánlás): Áldott legyen az Isten mindörökké.

   
   

A celebráns csendes imája

   
[Ezután a pap meghajolva halkan imádkozza:]
   

Pap: In spiritu humilitatis
et in animo contrito suscipiamur a te,
Domine;
et sic fiat sacrificium nostrum
in conspectu tuo hodie,
ut placeat tibi, Domine Deus.

[A pap ezután megtömjénezheti az áldozati adományokat és az oltárt, a diakónus vagy az egyik segédkező pedig a papot és a népet.

A pap az oltárnál oldalt állva kezet mos, és halkan mondja:]

Pap: Lava me, Domine, ab iniquitate mea,
et a peccato meo munda me.

Pap: Alázatos lélekkel
és töredelmes szívvel kérünk,
Urunk, Istenünk,
fogadj el minket,
és legyen kedves színed előtt
áldozatunk.

[A pap ezután megtömjénezheti az áldozati adományokat és az oltárt, a diakónus vagy az egyik segédkező pedig a papot és a népet.

A pap az oltárnál oldalt állva kezet mos, és halkan mondja:]

Pap: Mosd le, Uram, bűneimet,
és vétkeimtől tisztíts meg engem.

   
   

"Imádkozzatok testvéreim..." (Orate fratres)

   
[Visszatérve az oltár közepéhez, a nép felé fordulva kiterjeszti, majd összeteszi kezét, és mondja:]
   

Pap: Orate, fratres:
ut meum ac vestrum sacrificium
acceptabile fiat
apud Deum Patrem omnipotem.

Hívők: Suscipiat Dominus
sacrificium de manibus tuis
ad laudem et gloriam nominis sui,
ad utilitatem quoque nostram
totius que Ecclesiae suae sanctae.

Pap: Imádkozzatok, testvéreim,
hogy áldozatunk
kedves legyen
a mindenható Atyaisten előtt.

Hívők: Fogadja el az Úr
kezedből az áldozatot
nevének dicséretére és dicsőségére,
mindannyiunk
és az egész Anyaszentegyház javára.

   
   

Felajánlási könyörgés (Oratio super oblata)

   
[A pap kitárt karral elvégzi a felajánló könyörgést.]
   
Hívők: Amen. Hívők: Ámen.
   
   

AZ EUCHARISZTIKUS IMA ("KÁNON") (PREX EUCHARISTICA)

   

Hálaadás (prefáció) és "Szent vagy..." (Sanctus)

   
[A pap most elkezdi az Eukarisztikus imát. Karját kitárva mondja:]
   

Pap: Dominus vobiscum.

Hívők: Et cum spiritu tuo.

[A pap magasabbra emeli kezét, és folytatja:]

Pap: Sursum corda.

Hívők: Habemus ad Dominum.

[A pap kitárt karral:]

Pap: Gratias agamus Domino Deo nostro.

Hívők: Dignum et iustum est.

Pap: Az Úr legyen veletek.

Hívők: És a te lelkeddel.

[A pap magasabbra emeli kezét, és folytatja:]

Pap: Emeljük föl szívünket.

Hívők: Fölemeltük az Úrhoz.

[A pap kitárt karral:]

Pap: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.

Hívők: Méltó és igazságos.

   
[A pap kitárt karral folytatja a prefációt.]
   

Prex Eucharistica II

Pap: Vere dignum et iustum est,
aequum et salutare,
nos tibi, sancte Pater,
semper et ubique gratias agere
per Filium dilectionis tuae Iesum Christum, Verbum tuum per quod cuncta fecisti:

quem misisti nobis
Salvatorem et Redemptorem,
incarnatum de Spiritu Sancto
et ex Virgine natum.

Qui voluntatem tuam adimplens
et populum tibi sanctum
acquirens extendit manus
cum pateretur,
ut mortem solveret
et resurrectionem
manifestaret.

Et ideo cum Angelis
et omnibus Sanctis
gloriam tuam praedicamus,
una voce dicentes:

A II. Eucharisztikus ima

Pap: (Mert) Valóban méltó és igazságos,
illő és üdvös,
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk,
Szentséges Atyánk,
néked szeretett Fiad, Jézus Krisztus által.
A te örök Igéd ő, általa alkottál mindent,

és őt küldted,
hogy üdvözítőnk és Megváltónk legyen:
ezért öltött a Szentlélektől testet,
és született a Szent Szűztől.

Majd akaratodat teljesítve,
és szent népet szerezve néked,
a keresztfán kitárt karral
elszenvedte a kínhalált,
hogy feloldja a halálnak átkát,
és a feltámadásról
bizonyságot adjon nékünk.

(Mi) Ezért az angyalokkal
és minden szenteddel együtt
dicsőségedet hirdetjük,
és egy szívvel mondjuk:
(zengjük:)

   
[A pap a prefáció végén kezét összezárja és a hívekkel együtt énekeli vagy hangosan mondja:]
   
Mind: Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.
Mind: Szent vagy, szent vagy, szent vagy,
mindenség Ura, Istene.
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet.
Hozsanna a magasságban.
áldott, aki jön az Úr nevében.
Hozsanna a magasságban.
   
(Térdelj le.)
   

A Szentháromság magasztalása és lélekhívás az átváltoztatásra (epiklézisz)

   
[A pap kitárt karral mondja:]
   

Pap: Vere Sanctus es, Domine,
fons omnis sanctitatis.

[Kezét összeteszi, majd a felajánlott adományok fölé terjesztve mondja:]

Haec ergo dona, quaesumus,
Spiritus tui rore sanctifica,

[kezét összeteszi, keresztet rajzol a kenyér és a kehely fölé, mondván:]

ut nobis
Corpus et + Sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi.

[Kezét összeteszi.]

Pap: Valóban szent vagy, Istenünk,
minden szentség forrása.

[Kezét összeteszi, majd a felajánlott adományok fölé terjesztve mondja:]

Kérünk, szenteld meg ezt az adományt,
áraszd le rá Szentlelkedet,

[kezét összeteszi, keresztet rajzol a kenyér és a kehely fölé, mondván:]

hogy számunkra
a mi Urunk, Jézus Krisztus teste és † vére legyen.

[Kezét összeteszi.]

   

Az alapítás elbeszélése,
a kenyér átváltoztatása és Úrfelmutatás, a bor átváltoztatása és Úrfelmutatás

   

Qui cum Passióni
voluntárie traderétur,

[kezébe veszi a kenyeret, kissé felemelve az oltár felett tartja, és folytatja:]

accépit panem et grátias agens
fregit, dedítque discípulis suis, dicens:

[kissé meghajol]

Accipite
et manducate ex hoc omnes:

hoc est enim Corpus meum,
quod pro vobis tradetur.

[A szentostyát felmutatja a népnek, ráteszi a paténára, és térdet hajt.]

Símili modo, postquam cenátum est,

[kezébe veszi a kelyhet, kissé felemelve az oltár felett tartja, és így folytatja:]

accípiens et cálicem,
íterum grátias agens
dedit discípulis suis, dicens:

[kissé meghajol]

Accipite
et bibite ex eo omnes:

hic est enim calix Sanguinis mei
novi et aeterni testamenti,
qui pro vobis et pro multis effundetur
in remissionem peccatorum.

Hoc facite in meam commemorationem.

[A kelyhet felmutatja a népnek, ráteszi a korporáléra, és térdet hajt.]

Ő, mielőtt önként átadta magát
a szenvedésre,

[kezébe veszi a kenyeret, kissé felemelve az oltár felett tartja, és folytatja:]

kezébe vette a kenyeret, hálát adott,
megtörte, tanítványainak adta, és így szólt:

[kissé meghajol]

Vegyétek,
és egyetek ebből mindnyájan,

mert ez az én testem,
mely értetek adatik.

[A szentostyát felmutatja a népnek, ráteszi a paténára, és térdet hajt.]

A vacsora után ugyanígy

[kezébe veszi a kelyhet, kissé felemelve az oltár felett tartja, és így folytatja:]

kezébe vette a kelyhet is,
majd ismét hálát adott,
odaadta tanítványainak, és így szólt:

[kissé meghajol]

Vegyétek,
és igyatok ebből mindnyájan,

mert ez az én vérem kelyhe,
az új és örök szövetségé.
Ez a vér értetek és sokakért kiontatik
a bűnök bocsánatára.

Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

[A kelyhet felmutatja a népnek, ráteszi a korporáléra, és térdet hajt.]

   

"Íme, hitünk szent titka!" és a nép válasza (akklamáció)

   

A

Pap: Mysterium fidei.

Hívők: Mortem tuam annuntiamus,
Domine,
et tuam resurrectionem confitemur,
donec venias.

A

Pap: Íme, hitünk szent titka:

Hívők: Halálodat hirdetjük,
Urunk,
és hittel valljuk feltámadásodat,
amíg el nem jössz.

B

Pap: Mysterium fidei.

Hívők:
Quotiescumque manducamus panem hunc
et calicem bibimus,
mortem tuam annuntiamus, Domine,
donec venias.

B

Pap: Íme, megváltásunk szent titka:

Hívők:
Valahányszor esszük ezt a kenyeret,
és iszunk ebből a kehelyből,
halálodat hirdetjük, Urunk,
amíg el nem jössz.

C

Pap: Mysterium fidei.

Hívők: Salvator mundi,
salva nos,
qui per crucem et resurrectionem tuam
liberasti nos.

C

Pap: Íme, üdvösségünk szent titka:

Hívők: Üdvözíts bennünket,
világ Megváltója,
ki kereszted és feltámadásod által
megmentettél minket.

   

Megemlékezés (anamnézisz) és az Áldozat felajánlása

   
(Felülhetsz.)
   
[A pap kitárt karral mondja:]
   

Pap: Memores igitur
mortis
et resurrectionis eius,

tibi, Domine,
panem vitae et calicem salutis afferimus,
gratias agentes quia nos dignos habuisti
astare coram te
et tibi ministrare.

Et supplices deprecamur
ut Corporis et Sanguinis Christi
participes
a Spiritu Sancto congregemur in unum.

Pap: Ezért Fiad halálának
és feltámadásának
emlékét ünnepelve,

felajánljuk neked, Istenünk,
az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét,
és hálát adunk, mert arra méltattál minket,
hogy színed előtt állhatunk
és szolgálhatunk neked.

Kérve kérünk,
gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat,
akik Krisztus testében és vérében
részesülünk.

   

Közbenjáró imádságok

   

Pap: Recordare, Domine,
Ecclesiae tuae toto orbe diffusae,
ut eam in caritate perficias
una cum Papa nostro N.
et Episcopo nostro N.
et universo clero.

Memento
etiam fratrum nostrorum,
qui in spe resurrectionis dormierunt,
omniumque
in tua miseratione
defunctorum,
et eos in lumen vultus tui admitte.

Omnium nostrum, quaesumus, miserere,

ut cum beata Dei Genetrice
Virgine Maria,
beatis Apostolis
et omnibus Sanctis,
qui tibi a saeculo
placuerunt,
aeternae vitae mereamur esse consortes,
et te laudemus et glorificemus

[kezét összeteszi]

per Filium tuum Iesum Christum.

Pap: Viseld szíveden, Urunk,
Egyházad sorsát az egész világon,
tedd tökéletessé a szeretetben
N. pápánkkal,
N. püspökünkkel
és az egész papsággal együtt.

Emlékezzél meg
a feltámadás reményében
elhunyt testvéreinkről,
és mindazokról,
akik irgalmadban bízva
távoztak el a világból;
bocsásd őket szent színed látására.

Könyörülj, kérünk, mindnyájunkon,

hogy Isten anyjával,
a Boldogságos Szűz Máriával,
a szent apostolokkal
és minden szenttel együtt,
akik a világ kezdete óta
kedvesek voltak előtted,
részesei lehessünk az örök életnek,
és dicsőítve malasztaljunk téged,

[kezét összeteszi]

Jézus Krisztus, a te Fiad által.

   
[Kezébe veszi a paténát a szentostyával, valamint a kelyhet, és mindkettőt felemelve mondja:]
   

Pap: Per ipsum, et cum ipso, et in ipso,
est tibi Deo Patris omnipotenti,
in unitate Spiritus Sancti,
omnis honor et gloria
per omnia saecula saeculorum.

Hívők: Amen.

Pap: Őáltala, Ővele és Őbenne
a tiéd, mindenható Atyaisten,
a Szentlélekkel egységben
minden tisztelet és dicsőség
mindörökkön-örökké.

Hívők: Ámen.

   
   

A szentáldozás szertartása (Ritus communionis)

   

Az Úr imája (Oratio Dominica)

   
(Állj fel.)
   
[A pap leteszi a kelyhet és a paténát, és összetett kézzel mondja:]
   

A

Pap: Praeceptis salutaribus moniti,
et divina institutione formati,
audemus dicere:

A

Pap: Üdvözítőnk parancsára
és isteni tanítása szerint
így imádkozunk:

 

B

Pap: Üdvözítőnk szavára és isteni tanításán felbátorodva így imádkozunk:

 

C

[ünnepi időszakonként mást is lehet, pl. húsvéti időben és évközi vasárnapokon:]

Pap: Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni:

   
[A pap kitárja karjait, és a néppel együtt folytatja:]
   
Mind: Pater noster, qui es in caelis:
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua,
sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum
da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris:
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.
Mind: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe;
de szabadíts meg a gonosztól.
   

"Mert tiéd az ország..." (embolizmus a nép doxológiájával)

   
[Kitárt karral egyedül a pap mondja:]
   

Pap: Libera nos, quaesumus, Domine,
ab omnibus malis,
da propitius pacem in diebus nostris,
ut, ope misericordiae tuae adiuti,
et a peccato simus semper liberi
et ab omni perturbatione securi:
exspectantes beatam spem
et adventum
Salvatoris nostri Iesu Christi.

[Kezét összeteszi. A nép az imát így fejezi be:]

Hívek: Quia tuum est regnum,
et potestas,
et gloria in saecula.

Pap: Szabadíts meg, kérünk, Urunk,
minden gonosztól;
Adj kegyesen békét napjainkban,
hogy irgalmadból mindenkor bűn
és baj nélkül éljünk,
míg reménykedve várjuk
az örök boldogságot
és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.

[Kezét összeteszi. A nép az imát így fejezi be:]

Hívők: Mert tied az ország,
a hatalom
és a dicsőség mindörökké. Ámen.

   
[Ezután a pap kitárt karral, hangosan mondja:]
   

Pap: Domine Iesu Christe,
qui dixisti Apostolis tuis:
Pacem relinquo vobis,
pacem meam do vobis:
ne respicias peccata nostra,
sed fidem Ecclesiae tuae;
eamque secundum voluntatem tuam
paceficare
et coadunare digneris.

[Kezét összeteszi:]

Pap: Qui vivis et regnas
in saecula saeculorum.

Hívők: Amen

Pap: Urunk, Jézus Krisztus,
te azt mondottad apostolaidnak:
Békességet hagyok rátok,
az én békémet adom nektek.
Ne vétkeinket nézzed,
hanem Egyházad hitét,
őrizd meg szándékod szerint
békében,
és add meg teljes egységét.

[Kezét összeteszi:]

Pap: Aki élsz és uralkodol
mindörökkön-örökké.

Hívők: Ámen.

   

Béke rítus

   
[A pap a nép felé fordulva, karjait kitárva, majd összetéve, így szól:]
   

Pap: Pax Domini sit semper vobiscum.

Hívők: Et cum spiritu tuo.

Pap: Offerte vobis pacem.

Pap: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.

Hívők: És a te lelkeddel.

Pap: Köszöntsétek egymást a béke jelével.

Hívők: Legyen békesség köztünk mindenkor.

   
[Ezután mindnyájan a béke és a szeretet jelével, például kézfogással vagy meghajlással köszönthetik egymást.]
   
(Ülj le.)
   

Isten Báránya... (Agnus Dei) és a Kenyértörés, a Szent Test és Vér egyesítése (immixtio)

   
[A pap kezébe veszi a szentostyát, a paténa felett megtöri, és egy részecskéjét a kehelybe ejti, közben halkan mondja:]
   
Pap (halkan): Haec commixtio Corporis et Sanguinis Domini nostri Iesu Christi fiat accipientibus nobis in vitam aeternam. Pap (halkan): A mi Urunk, Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése váljék a szentáldozásban lelkünk üdvösségére.
   
[Ezalatt éneklik vagy mondják:]
   
Hívők: Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi:
miserere nobis.
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi:
miserere nobis.
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi:
dona nobis pacem.
Hívők: Isten Báránya,
te elveszed a világ bűneit:
irgalmazz nekünk.
Isten Báránya,
te elveszed a világ bűneit:
irgalmazz nekünk.
Isten Báránya,
te elveszed a világ bűneit:
adj nekünk békét.
   
[Ez többször is megismételhető, ha a kenyértörés hosszabb ideig tart. Utolsó alkalommal így mondják: adj nekünk békét.]
   

A celebráns csendes imája az áldozás előtt

   
[A pap összetett kézzel halkan mondja:]
   

A

Pap (halkan): Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi,
qui ex voluntate Patris,
cooperante Spiritu Sancto,
per mortem tuam mundum vivificasti:
libera me
per hoc sacrosanctum Corpus et Sanguinem tuum ab omnibus iniquitatibus meis et universis malis:
et fac me tuis semper inhaerere mandatis,
et a te num quam separari permittas.

A

Pap (halkan): Uram, Jézus Krisztus, az élő Isten Fia,
te az Atya akaratából
a Szentlélek közreműködésével
halálod által életre keltetted a világot,
szabadíts meg engem
szent tested és véred által
minden vétkemtől és minden bajtól:
add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez,
és soha el ne szakadjak tőled.

B

Pap (halkan): Perceptio Corporis et Sanguinis tui,
Domine Iesu Christe,
non mihi proveniat in iudicum et condemnationem:
sed pro tua pietate prosit mihi
ad tutamentum mentis et corporis,
et ad medelam percipiendam.

B

Pap (halkan): Uram, Jézus Krisztus,
szent tested és véred vétele
ne váljék ítéletemre és kárhozatomra,
hanem jóságodból szolgáljon
lelkem és testem oltalmára
és gyógyulására.

   

"íme, az Isten Báránya..." Krisztus lakomájára való hívás",Uram, nem vagyok méltó..."

   
(Térdelj le.)
   
[A pap térdet hajt, kezébe veszi a szentostyát, kissé fölemelve tartja a paténa felett, és a nép felé fordulva hangosan mondja:]
   

Pap: Ecce Agnus Dei,
ecce qui tollit peccata mundi.
Beati qui ad cenam
Agni vocati sunt.

Mind: Domine, non sum dignus
ut intres sub tectum meum:
sed tantum dic verbo,
et sanabitur anima mea.

Pap: Íme, az Isten Báránya,
íme, aki elveszi a világ bűneit.
Boldogok, akiket meghív asztalához
Jézus, az Isten Báránya.

Mind: Uram, nem vagyok méltó,
hogy hajlékomba jöjj,
hanem csak egy szóval mondd,
és meggyógyul az én lelkem.

   

A pap áldozása és az áldozási ének

   
[A pap az oltár felé fordulva halkan mondja:]
   

Pap (halkan): Corpus Christi custodiat me in vitam aeternam.

[Tisztelettel magához veszi Krisztus testét. Majd fogja a kelyhet, és halkan mondja:]

Pap (halkan): Sanguis Christi custodiat me in vitam aeternam.

[Tisztelettel magához veszi Krisztus vérét.]

Pap (halkan): Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre.

[Tisztelettel magához veszi Krisztus testét. Majd fogja a kelyhet, és halkan mondja:]

Pap (halkan): Krisztus vére őrizzen meg engem az örök életre.

[Tisztelettel magához veszi Krisztus vérét.]

   
[Amikor a pap magához veszi Krisztus testét, elkezdődik az áldozási ének.]
   

A hívek áldozása és a Szent csend

   
[A pap, vagy a diakónus az áldozása után fogja a paténát, illetve az áldoztató edényt, az áldozókhoz megy, a szentostyát minden egyes áldozó előtt kissé felemeli, és mondja:]
   

A

Pap (vagy diakónus): Corpus Christi.

Az áldozó: Amen.

[és megáldozik.]

A

Pap (vagy diakónus): Krisztus teste.

Az áldozó: Ámen.

[és megáldozik.]

B

[Ha két szín alatt áldoznak:]

Pap (vagy diakónus): Corpus Christi. Sanguis Christi.

Az áldozó: Amen.

[és megáldozik.]

B

[Ha két szín alatt áldoznak:]

Pap (vagy diakónus): Krisztus teste és vére.

Az áldozó: Ámen.

[és megáldozik.]

   

[A hívek áldozása után a pap vagy a diakónus, vagy az akolitus a miséző kehely fölött purifikálja a paténát, majd a kelyhet magát.

Amikor a pap purifikál, halkan mondja:]

   
Pap (halkan): Quod ore sumpsimus,
Domine,
pura mente capiamus,
et de munere temporali fiat nobis
remedium sempiternum.
Pap (halkan): Add, Urunk,
hogy tiszta szívvel fogadjuk,
amit ajkunkkal magunkhoz vettünk.
Földi életünkben kapott ajándékod
segítsen bennünket az örök életre.
   
[Ezután a pap visszamehet a székhez. Megfelelő ideig szent csendet tart, esetleg a néppel hálaadó éneket vagy zsoltárt énekelhet.]
   

Áldozás utáni könyörgés (Postcommunio)

   
[A pap a széknél vagy az oltárnál állva, összetett kézzel mondja:]
   
Pap: Oremus. Pap: Könyörögjünk!
   
[Most mindnyájan a pappal együtt rövid ideig csendben imádkoznak, hacsak áldozás után már nem tartottak szent csendet. Ezután a pap kitárt karral végzi az áldozás utáni könyörgést, amelynek végén a nép feleli:]
   
Hívők: Amen. Hívők: Ámen.
   
   

Befejező szertartás (Ritus conclusionis)

   
[Ha van, most következik a rövid hirdetés.]
   

Áldás (zárókönyörgés (oratio super populum)

   
(Állj fel.)
   
[A pap a nép felé fordulva kitárja karjait és mondja:]
   

A

Pap: Dominus vobiscum.

Hívők: Et cum spiritu tuo.

A

Pap: Az Úr legyen veletek.

Hívők: És a te lelkeddel.

 

B

[püspöki misében:]

Püspök: Legyen áldott az Úr neve.

Hívők: Most és mindörökké.

Püspök: Az Úr a mi segítségünk.

Hívők: Aki az eget és a földet alkotta.

   
[A pap (püspök) megáldja a népet, mondván:]
   

Pap: Benedicat vos omnipotens Deus,
Pater, et Filius,+et Spiritus Sanctus.

Hívők: Amen.

Pap: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú + és a Szentlélek.

Hívők: Ámen.

   

Elbocsátás

   
[A diakónus vagy maga a pap összetett kézzel, a nép felé fordulva mondja:]
   

A

Diakónus vagy pap: Ite, missa est.

Hívők: Deo gratias.

A

Diakónus vagy pap: A szentmise végetért, menjetek békével.

Hívők: Istennek legyen hála.

 

B

Diakónus vagy pap: A szentmise végetért, menjetek békével, alleluja, alleluja.

Hívők: Istennek legyen hála, alleluja, alleluja.

 

C

Diakónus vagy pap: Menjetek békességben, és szolgáljátok Istent szeretetben.

Hívők: Istennek legyen hála.

 

D

Diakónus vagy pap: Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat.

Hívők: Istennek legyen hála.

   
[Végül a pap tisztelettel megcsókolja az oltárt, mint a mise kezdetén. A segédkezőkkel együtt kellő tiszteletadást végez, és eltávozik.]
   
   
(Fel)