Vissza A szentségek - témakör Előre

 


 Csak bemerítéssel lehet keresztelni?

 

Tartalom

Mi a probléma?

Mit mond erről az Egyház?

       A Katolikus Egyház Katekizmusa
       Tanítóhivatali megnyilatkozások

Mit mond erről a Biblia?

Mit mondanak erről az ókeresztény írók?
Kapcsolódó anyagok:

A keresztség valós szentsége

újjászületés a vízkeresztségben

Gyermekkeresztség

Mi a probléma?(Fel)

Mit mond erről az Egyház?A Katolikus Egyház Katekizmusa


628 A keresztség, melynek eredeti és teljes jele az alámerítés, hatékonyan jelzi a keresztény sírba szállását, hogy a bűnnek meghaljon Krisztussal, és új életre támadjon: "A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztust az Atyaisten dicsősége föltámasztotta a halálból, úgy mi is új életet éljünk" (Róm 6,4).[Vö. Kol 2,12; Ef 5,26.]

1239 Ezután következik a szentség lényegi szertartása: a tulajdonképpeni keresztelés, mely a Krisztus húsvéti misztériumához való hasonulással jelzi és létrehozza a bűnnek való meghalást és a Szentháromság életébe való bemenetelt. A keresztelés legkifejezőbb formája a keresztvízbe történő háromszoros alámerítés. De már az őskeresztény kortól kiszolgáltatható a keresztség a keresztelendő fejének háromszori, vízzel történő leöntésével.

1240 A latin Egyházban e háromszoros leöntést a keresztelő e szavai kísérik: "N., én megkeresztellek téged az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében." A keleti liturgiákban a kelet felé fordult katekumennak mondja a pap: "Isten szolgája, N., megkereszteltetik az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében", és miközben kimondja a Szentháromság személyeit, háromszor alámeríti a vízbe és kiemeli őt.


Egyházi Törvénykönyv

854. kán. -- A keresztséget vagy alámerítéssel vagy leöntéssel kell kiszolgáltatni, a püspöki konferencia előírásainak megtartásával.


Tanítóhivatali megnyilatkozások


Szent I. Ince: Az "Inter ceteras Ecclesiae Romanae" levél Silvanusnak és a Milevei zsinat többi atyáinak (Kr. u. 417) (DH 219)

Ha tehát azt állítják, hogy semmit sem árt, ha nem születnek újjá, szükségszerűen be kell vallaniuk, hogy azok nem születnek újjá, és az újjászületés szent folyama semmit sem használ.


Szent Zakariás: Sacris liminibus (Kr. u. 748) (DH 589)

Nyilvánvaló, hogy azon [ti. az angolok zsinatán] olyan rendeletet és végzést írtak elő a legszilárdabban és magyaráztak meg gondosan, miszerint bárkit a Háromság megszólítása nélkül mostak meg a keresztség vizében, az nem birtokolja az újjászületés szentségét...

(Fel)


Mit mond erről a Biblia?

Egyelőre csak kommentár nélkül:

 

Ez 36,25
Akkor majd tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságtól, s minden bálványtól megtisztítalak benneteket.

2Kir 5,14
Leszállt hát, és Elizeus utasítása szerint hétszer alámerült (= baptizó / a keresztelés szava) a Jordánban. A teste újra olyan tiszta lett, akár egy kisgyerek teste.


Szám 19,18
Aztán egy férfi, aki tiszta, fogjon egy izsópot, mártsa (= baptizantesz) a vízbe, s hintse meg (= bapzei) vele a sátort, az összes edényt s az összes embert, aki benn van, és azt is, aki csontot, elesett vagy más módon meghalt embert, vagy pedig sírt érintett.

Mt 3,11
én csak vízzel keresztellek, hogy bűnbánatra indítsalak benneteket, de aki a nyomomba lép, az hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy a saruját hordozzam. Ő Szentlélekkel és tűzzel fog benneteket megkeresztelni.
Mk 1,8
én vízzel keresztellek, ő majd Szentlélekkel keresztel benneteket."
Lk 3,16
Ezért János így szólt hozzájuk: "én csak vízzel keresztellek benneteket. De jön nálam erősebb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekben és tűzben fog benneteket megkeresztelni.
Mt 3,16
Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből. Akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten Lelke mint galamb leszállt és föléje ereszkedett.
ApCsel 2,3-4
Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.

Mt 20,22-23
Jézus így válaszolt: "Nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok inni azt a kelyhet, amelyet majd én kiiszom?" "Ki tudjuk" - felelték. Erre ő így folytatta: "Kelyhemet ugyan kiisszátok, de hogy jobb és bal felől üljetek, azt nincs hatalmamban megadni nektek. Az azokat illeti, akiknek Atyám szánta."
Mk 10,38-39
Jézus így válaszolt: "Nem tudjátok, mit kértek. Készen vagytok rá, hogy igyatok a kehelyből, amelyből majd én iszom, vagy hogy a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedjetek?" "Készen" - felelték. Jézus így folytatta: "A kehelyből, amelyből én iszom, ti is isztok, s a keresztséggel, amellyel engem megkeresztelnek, ti is megkeresztelkedtek.
Lk 12,50
Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Annyira szorongok, míg be nem teljesedik.

Mk 7,3-4
A farizeusok és általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák (= baptizó) a kezüket könyökig, így tartják magukat a vének hagyományaihoz. és ha piacról jönnek, addig nem esznek, míg meg nem mosakszanak. S még sok más hagyományhoz is ragaszkodnak: így például a poharak, korsók, rézedények leöblítéséhez. (= baptó)
Lk 11,38
Amikor a farizeus látta, hogy mielőtt evett, nem mosta meg (= ebaptiszthé) a kezét, megütközött.

ApCsel 2,41
Akik megfogadták szavát, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy háromezer lélek megtért.

ApCsel 8,38
Ezzel megállíttatta a kocsit, aztán mindketten, Fülöp is, az udvari tiszt is bementek (= katabainó) a vízbe, és Fülöp megkeresztelte.
ApCsel 8,26
Az Úr angyala így szólt Fülöphöz: "Kelj útra és menj (= katabainó) délre, a Jeruzsálemből Gázába vezető, elhagyott útra."

ApCsel 8,39
Amikor kijöttek (mindketten) a vízből, az Úr Lelke elragadta Fülöpöt, az udvari tiszt nem is látta többé, de azért boldogan folytatta útját.

ApCsel 9,17-19
Ananiás elment, betért a házba, és e szavakkal tette rá kezét: "Saul testvér, Urunk Jézus küldött, aki megjelent neked idejövet az úton, hogy visszakapd szemed világát, és eltelj a Szentlélekkel." Azon nyomban valami hályogféle vált le szeméről, és visszanyerte látását. Felállt, megkeresztelkedett, majd evett és erőre kapott.

ApCsel 22,16
Most pedig miért késlekedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg, mosd le bűneidet, és hívd segítségül az Ő nevét! (KNV)

ApCsel 10,47-48
"Meg lehetne tagadni a keresztvizet azoktól, akik a Szentlelket éppen úgy megkapták, mint mi?" Ezzel elrendelte, hogy Jézus Krisztus nevében kereszteljék meg őket. Őt viszont arra kérték, hogy maradjon még náluk néhány napig.

ApCsel 16,33
Az pedig még akkor magához vette őket, éjszaka kimosta sebeiket, s rögtön megkeresztelkedett, hozzátartozóival együtt.

ApCsel 2,17-18.33
A végső napokban - mondja Isten - kiárasztok lelkemből minden testre. Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak, az ifjak látomásokat látnak, az öregek álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgálóimra is kiárasztom lelkemet ezekben a napokban, és prófétálni fognak.
Azután, hogy az Isten jobbja fölmagasztalta, megkapta a Szentlélek ígéretét az Atyától, azt kiárasztotta, amint látjátok és halljátok.

1Kor 10,2
s mind megkeresztelkedtek Mózesre, a felhőben és a tengerben.
Kiv 14,22
és Izrael fiai a száraz tengerfenéken vonultak át, miközben a víz jobb és bal felől úgy állt, mint a fal.
Kiv 15,8
Orrod leheletétől a víz feltornyosult, a hullámok megálltak, mint a fal, a habok a tenger közepén megmerevedtek.

Ef 4,5
Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség.

Tit 3,5-6
Nem azért, mert igazak voltak tetteink, hanem irgalmasságból, s a Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdőjében, akit üdvözítőnk, Jézus Krisztus által bőven árasztott ránk,

Zsid 6,2
a keresztségről, a kézföltételről, a halottak feltámasztásáról és az örök ítéletről szóló tanítás megalapozását.

Zsid 10,22
Járuljunk hozzá igaz szívvel, a hit teljességében, hintsük meg és tisztítsuk meg szívünket a rossz lelkiismerettől, és mossuk le testünket tiszta vízzel.

Iz 44,3
Mert elárasztom vízzel a tikkadt mezőt, és bővízű patakokkal a kiaszott földet. Kiárasztom lelkemet utódaidra, és áldásomat gyermekeidre.

2Tessz 2,15
Legyetek hát állhatatosak, testvérek, és ragaszkodjatok a hagyományokhoz, amelyeket tőlünk élőszóban vagy levélben kaptatok.

(Fel)


Mit mondanak erről az ókeresztény írók?Didakhé, 7 (Kr. u. 90 körül)

A keresztségre vonatkozóan, pedig így kereszteljetek: miután mindezeket előtte elmondtátok, élő vízben kereszteljetek az Atya és Fiú és Szentlélek nevére. Ha nem áll rendelkezésre élő víz, keresztelj más vízben; ha lehet hidegben, ha nem, melegben. Ha egyik sem áll rendelkezésre, háromszor önts vizet a fejre, az Atya és Fiú és Szentlélek nevére.


Tertullianus: A keresztségről, 2. (Kr. u. 203)

és itt is, mivel oly egyszerűen, fény és új kellékek nélkül, sőt még költségek nélkül is ereszkedik be a vízbe az ember, s néhány szó kíséretében megmártózik, nem sokkal vagy semmivel tisztábban kel ki belőle, ezért aztán hihetetlennek tekintik az örök következményeket.


Szent Cornelius pápa: Levél Phabiosznak – Töredék Euszébiosz Egyháztörténetében, 6, 43,14 (Kr. u. 251)

[Novatianus] hitének kiindulópontja a sátán, aki belé költözött és jelentős időn át benne lakott. Az ördögűzők segítettek rajta, amikor súlyos betegség tört rá, és mivel azt hitte, hogy küszöbön áll halála, magán az ágyon, ahol feküdt, kapta meg leöntéssel a keresztséget...(Fel)